Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Homepage

Vysílač ... přijímač

Každý člověk je Vysílač a Přijímač.

Vysílač
vysílá slova, vlastnosti, něco dává, je nějak nasměřován, ...

foto: ilustrační, (c) tajemníkův archiv

specializován v určité rovině poznání, je pozitivní nebo negativní, příjemný nebo nepříjemný, zajímavý nebo nezajímavý, pružný nebo křečovitý, věřící nebo nevěřící, (v každém věku člověk může být buď mladý duchem anebo starý), cudný nebo pikantní, taktní nebo netaktní, horlivý nebo vlažný, férový nebo neférový, originální nebo nudný, výstižný nebo balastní, bezpečný nebo nebezpečný, pravdivý nebo pokrytecký, aktivní nebo unavený, laskavý, bez lásky...


Jaký jsi ty? Kdo tě přijímá? Jaký máš okruh posluchačů? Vyhledávají lidi tvůj vysílač, anebo si tě raději vypnou?


Přijímač

přijímá to co je mu příjemné, co se dotýká jeho srdce, co ho obohacuje, co ho informuje, formuje a buduje jeho osobnost. Přijímač potřebuje někdy pomoc, povzbuzení a pochopení, slovo naděje, uchopení do bezpečí, pohodu, klid, modlitby. Přijímač potřebuje být někým přijímán.


Každý přijímač je také vysílač. Pokud si Vysílač s Přijímačem rozumí, tak jsou v duchovní jednotě. Jejich vysílání je na stejné vlně. Někdy si můžou rozumět jenom v některých oblastech a v některých být uzavřeni. Například přátelé se nemusí bavit o tom co je rozděluje, ale o tom co je spojuje.


Každý člověk má v sobě neviditelný klíč.

Koho pouštíš do svého života? Komu odemykáš? Před kým se zamykáš??? Odemykáme tomu, koho vysílač nám je příjemný. Zamykáme před tím, kdo je nám absolutně nepřijatelný, protože jeho projevy se příčí našim představám o tom co je správné.

Na první pohled se zdá, že by odemykání a zamykání mělo být oboustranné. Proč to tak někdy není? Proč se někdy odemčený člověk dobývá na člověka zamčeného? Z toho vyplývá, že zamčený člověk může být dobrý vysílač, jinak by se na něj nikdo nedobýval.

Proč je ale zamčený??? Zamyká se před tím, kdo mu ublížil, koho nemůže přijmout pro jeho nepřijatelné vady. Pokud se přesto všechno před ním otevře, tak je v nebezpečí, že mu může být zase ublíženo.


V Bibli je napsáno: - Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr. Nepřátel se s hněvivým člověkem, a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. Přísloví 18, 24-25;Bůh je nejlepší vysílač. Kdo v Něho věří, tak Boha může slyšet, když se pro Něj otevře. Bůh nevysílá jenom slovo svým prorokům, ale ke každému může mluvit různým způsobem, vysílá na svoje děti svojí lásku, svůj pokoj, své požehnání, bezpečí a odpočinutí. Bůh na nás vyzařuje svoje světlo = svojí svatost. Důkazem toho, že máme s Bohem obecenství je to, že chodíme ve světle. Projevuje se to láskou. Bůh na nás vysílá i svoje Slovo z Bible například:

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Izajáš 41/10; (B. ekumenická)


Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se na mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův.“ (Jr 29,11-14a)


Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“ (Jr 31,3).

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní “ Iz. 49/15-16;

Hle, stojím přede dveřmi (srdce) a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zj 3,20)

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Zj 21,6-7


Nezanechám tě, ani tě neopustím“ Žd. 13,5.Bůh je Přijímač. Přijímá naši chválu, naše uctívání, naše modlitby, přijímá nás celé. Také Bůh je pro nás otevřený. On miluje naše chvály a uctívání.Křesťané přijímají od Boha - znovuzrození, věčný život, Boží Slovo, Ducha Svatého, duchovní dary, ovoce Ducha Svatého, ale také napomenutí skrze Bibli.

Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít? … Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“ (Ez 18,30b-32)


Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho dokud je blízko.“ (Iz 55,6)


redakce
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.