Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Duchovno

Proč číst Bibli??

Tato kniha odhaluje Boží úmysly, stav člověka, cestu spásy, trest pro hříšníka nečinícího pokání a blahoslavenství věřících. ...

foto: Bible, nejčtenější, nejpřekládanější a nejpopulárnější kniha na světě

(c) tajemníkův archiv

Její učení jsou svatá, její předpisy zavazující, její příběhy pravdivé a její ustanovení nezrušitelná. Čti ji, abys byl(a) moudrý(á), žij podle ní, abys byl(a) svatý(á). Obsahuje světlo, které tě povede, potravu, která tě bude živit, útěchu, která tě osvěží. Je mapou cestujících, holí poutníků, kompasem kormidelníků, mečem bojovníků a praporem křesťanů. V ní je vybudován Ráj, otevřeno nebe a zavřeny brány pekla. Kristus je vyvýšen, naše spása je jejím úmyslem a oslavení Boha jejím konečným cílem.

Mnoho lidí si myslí, že Bible je jen archaický spis, nudná sbírka zákazů a příkazů. Bibli nemůžete číst jako historický román. Při jejím čtení musíte přemýšlet, a dávat pozor, co Vám chce sdělit. Bibli psali různí lidé – vzdělaní, ale i prostí. A přece Bible tvoří jednotný celek. Psali ji lidé, kteří byli vedeni Duchem Božím.

Bible vznikala v širokém časovém rozmezí – několika tisíciletí. Není seřazena úplně chronologicky. Proto jí nedoporučujeme číst po pořádku jako jiné knihy – od první stránky do poslední. Do nejstarších dějin Izraele Vás uvedou 1. a 2. kniha Mojžíšova a 1. a 2. kniha Samuelova. Zbožnost izraelského národa poznáte nejlépe ze Žalmů, jeho moudrost můžete objevovat v knihách Přísloví a Kazatel.

Základy křesťanství najdete v Novém Zákoně. Nejlépe je začít číst Lukášovo a Janovo evangelium a Skutky apoštolů. V dopise Židům můžete sledovat návaznost na Starý Zákon, naopak ve Starém Zákoně v knize Izajáš jsou prorocké obrazy o životě a smrti Ježíše Krista.

Bible má významný vliv na život člověka. I dnes proměňuje lidské povahy, přináší povzbuzení, pomáhá člověku nalézt smysl života ve všech životních situacích. Celá kniha mluví o úžasné Boží lásce, o plánu záchrany člověka pro věčnost. Říká, jak může člověk přijít k Bohu a hovořit s Ním v modlitbě-(Žalmy). Ukazuje, že hříšný člověk může najít odpuštění vin a stát se Božím dítětem vírou v Ježíše Krista – v jeho oběť a vzkříšení, a že může přijmout do svého srdce Božího Ducha.

Starý Zákon je tentýž, jaký používali a dodnes používají Židé – bez zásahů a úprav. Klasická česká Bible kralická je na svoji dobu perfektně přeložena. Soudobý ekumenický překlad je modernější a užívají ho všechny křesťanské církve u nás. Bibli tvoří menší knihy. Je to vlastně taková malá knihovna v jedné knize. Každá kniha se dělí na kapitoly a verše. Toto dělení pochází z pozdější doby a je to vlastně jen technická pomůcka, usnadňující hledání a orientaci v Bibli.Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.